Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Komisja Budżetowa

Przewodniczący Komisji:
Marek Kwiatkowski

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Ryszard Poradowski

Skład Komisji:

 • Stanisław Dąbrowski
 • Antoni Koszyk
 • Wojciech Nalepa
 • Włodzimierz Oleksy
 • Roman Potoniec
 • Marian Ryba
 • Joanna Stawiarska
 • Maria Szarota
 • Józef Świgut


Do zadań komisji należy przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne.

Do zadań Komisji należą głównie sprawy z zakresu gospodarowania finansami publicznymi znajdującymi się w dyspozycji Powiatu, a przede wszystkim opiniowanie kierunków działania Zarządu Powiatu wyznaczanych przez Radę Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności finansowej Zarządu Powiatu. Prace Komisji związane są z procesem budżetowym tj.planowaniem budżetowym, jego wykonaniem i etapem sprawozdawczym.

 

V Kadencja:

 • Plan pracy
 • Porządki obrad
 • Protokoły

 

IV Kadencja:

 • Plan pracy
 • Porządki obrad
 • Protokoły

 

III Kadencja:

 • Plan pracy
 • Porządki obrad
 • Protokoły