Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Ząrządu Związku Powiatów Polskich

14 lipca 2008 r.

Zarząd Związku Powiatów Polskich omówił stanowisko w którym domaga się od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa, podjęcia działań zmierzających do uporządkowania i usprawnienia gospodarki państwowym majątkiem...

Zarząd Związku Powiatów Polskich, podczas posiedzenia omówił stanowisko,w którym domaga się od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa, podjęcia działań zmierzających do uporządkowania i usprawnienia gospodarki państwowym majątkiem. Starostowie oczekują przyjęcia, jako generalnego założenia, iż na poziomie lokalnym starosta - w ramach wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do wszystkich zasobów państwowych nieruchomości.

Dla realizacji tego założenia niezbędne jest:

1.Przekazanie starostom, do zarządzania, majątku likwidowanych państwowych agencji oraz nieruchomości na których zlokalizowane były przejścia graniczne za zachodniej i południowej granicy Polski (obecnie nieruchomościami tymi zarządzają wojewodowie, a po wejściu do Strefy Schengen nieruchomości te wymagają zagospodarowania na inne cele);

Jan Golonka - Starosta Nowosądecki złożył projekt stanowiska w sprawie wydania wojewodom wytycznych zapewniających wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w skali kraju. Starostowie wielokrotnie zwracali się do wojewodów o racjonalne zarządzenie mieniem Skarbu Państwa, w szczególności w kwestii sprzedaży nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych. Zgodnie bowiem z ustawodawstwem decyzja odnośnie kierunku gospodarowania nieruchomościami należy do starosty, tymczasem faktycznie leży to wyłącznie w gestii wojewody, który niejednokrotnie nie zgadza się z wytyczonym kierunkiem działań w tym zakresie przez starostów i wydaje negatywne decyzje. Sytuacja ta, poprzez wydłużoną procedurę lub brak pozytywnego rozpatrzenia sprawy, znajduje przełożenie na decyzje inwestorów, którzy zmuszeni są niejednokrotnie do rezygnacji z zamierzonych planów inwestycyjnych co w sposób poważny przyczynia się do osłabienia aktywności gospodarczej w regionie. Istnieje ogromne zróżnicowanie pomiędzy województwami, w trybie procedowania spraw dotyczących wniosków starostów, a najgorsza sytuacja w tym zakresie panuje w Małopolsce,

2.Zagwarantowanie w budżecie państwa na rok 2009, środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja tej ustawy pozwoli na uregulowanie praw własności zasobów Skarbu Państwa, a tym samym spowoduje usprawnienie gospodarowania nimi. Warto przypomnieć, że nakładając na starostów dodatkowe zadania dotyczące ewidencjonowania gruntów jaki i uzgodnienia treści ksiąg wieczystych, nie zabezpieczono na ich realizację jakichkolwiek środków finansowych.

STANOWISKO

Związku Powiatów Polskich

Warszawa, 14 lipca 2008 r.

w sprawie wystąpienia o podjęcie działań porządkujących w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa

Związek Powiatów Polskich apeluje do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania
i usprawnienia gospodarki państwowym majątkiem.

Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest:

1.Przyjęcie, jako generalnego założenia, iż na poziomie lokalnym starosta - w ramach wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do wszystkich zasobów państwowych nieruchomości. Dla realizacji tego założenia niezbędne jest:

a)przyjęcie jako obowiązującej zasady, iż majątek po likwidowanych państwowych agencjach dysponujących nieruchomościami Skarbu Państwa trafia bezpośrednio do zasobów zarządzanych przez starostę,

b)przekazanie starostom zarządzania nieruchomościami, na których zlokalizowane były przejścia graniczne na zachodniej i południowej granicy Polski (obecnie nieruchomościami tymi zarządzają wojewodowie). Po wejściu do Strefy Schengen nieruchomości te wymagają zagospodarowania na inne cele.

2. Wydanie wojewodom wytycznych zapewniających wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w skali kraju. Starostowie wielokrotnie zwracali się do wojewodów o racjonalne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w szczególności w kwestii sprzedaży nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych. Zgodnie bowiem z ustawodawstwem decyzja odnośnie kierunku gospodarowania nieruchomościami należy do starosty, tymczasem faktycznie leży to wyłącznie w gestii wojewody, który niejednokrotnie nie zgadza się z wytyczonym kierunkiem działań w tym zakresie przez starostów i wydaje negatywne decyzje. Sytuacja ta, poprzez wydłużoną procedurę lub brak pozytywnego rozpatrzenia sprawy, znajduje przełożenie na decyzje inwestorów, którzy zmuszeni są niejednokrotnie do rezygnacji z zamierzonych planów inwestycyjnych co w sposób poważny przyczynia się do osłabienia aktywności gospodarczej w regionie.

Sygnalizujemy, iż istnieje ogromne zróżnicowanie pomiędzy województwami, w trybie procedowania spraw dotyczących wniosków starostów, a najgorsza sytuacja w tym zakresie panuje w Małopolsce.

3.Zagwarantowanie w budżecie państwa na rok 2009, środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja tej ustawy pozwoli na uregulowanie praw własności zasobów Skarbu Państwa, a tym samym spowoduje usprawnienie gospodarowania nimi. Warto przypomnieć, że nakładając na starostów dodatkowe zadania dotyczące ewidencjonowania gruntów jak i uzgodnienia treści ksiąg wieczystych, nie zabezpieczono na ich realizację jakichkolwiek środków finansowych.

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...